Välkommen till vår Blogg, en mötesplats för beställare och våra föreläsare, utbildare, moderatorer och underhållare. Genom att våra medlemmar skriver artiklar om de ämnen de verkar inom så kan du som beställare och intressent lära känna dem bättre.

Everybody searching for something... I believe that we are all born into being wantrepreneurs.downloadAs we are born into this world we get encouraged to evolve and we do it fast.
Soon enough we start kindergarten where we learn the rules of how to interact with other people and socializing. We join a school and we are given rules about how "everything" works, black or white, right or wrong. We are "taught" by memorizing everything rather than understanding things.

Just like we learned as an infant, to reach results we need to dare to take risks. Transforming from being a wantrepreneur to becoming an entrepreneur is the ability to take calculated risks and every now and then dare to do that jump when the risk calculations don't align with what your will and heart are telling you.

Being someone who breaks through barriers who overcome challenges and who strive for success means that you will be put into situations that not always have the expected outcome.

Being a "rule" breaker or someone who sees problems as challenges that are part of your learning curve, that by trying new things and not just following in the same footpath as everyone else will make you reach far greater results than the general public.

This is where a mentor or a business coach will help you change the world, reach beyond your expectation, and act as the tool that enables you.

Learn about your limits, know your limits, and erase them by adding someone else's experience to the mix.

Who benefits from having a mentor and why the short answer is everyone but most people don't have a mentor, probably because of the facts that I opened this article with. That we are taught to follow in other people's footpath and not to challenge the norm.

But if you look at the successful people I believe that all have had a mentor that helped them to reach closer to their full potential. Because reaching your full potential can’t be done by doing like everyone else, and it takes a lifetime of experience at least. But you can hack the system and save a lifetime by adding someone else's life full of experience. Someone that has been seeking just like you have, who have been

We all have someone we looked up to as we were younger, but the goal with a mentor is not that, not to have as an idol or to look up to but still someone that has more experience than you have and have gone through challenges that you might be heading towards.

The goal with a mentor is guidance, like a pathfinder or a flashlight or perhaps the breadcrumbs that point you in the direction with previously known least resistance and greatest reward. But someone who also listens to you and understands if you might want to pursue an alternative path where there might be more resistance but a possibility for even higher reward.karl500

Best regards

Karl Lillrud

 

  

 

Next time - How to find a mentor

 

 

 

 

The text is available in English belowdog 1543634 640

En paus gör skillnad

 

Varsågod - Tips för saker att både läsa och lära dig som passar både i hängmattan, båten eller på sofflocket och inspiration för att din sommar ska bli en välgörande paus för både kropp och knopp.

Intervjun med Johanna Wallin startade inte riktigt som jag tänkt mig. Dagen när vi ska träffas är jag försenad efter att ha suttit i online- eller telefonmöten sedan tidig morgon. Kände att jag var ganska splittrad och uttryckte när vi träffades att jag behövde skapa lite mer mentalt utrymme. Johanna föreslog direkt att vi skulle använda Emotional Fitness och erbjöd sig att guida oss båda genom ett av verktygen från hennes nyutgivna ljudbok, en paus med snälla ögon. Det blev en upplevelse som jag alltid kommer ta med mig. Pausen är ett lättanvänt verktyg att använda i liknade situationer framöver.

Var gjorde vi?  Under 3 effektiva minuter guidade Johanna mig att vända fokus inåt, släppa mitt vanliga fokus, grunda mig i kroppen och landa här och nu. Hon avslutade med att föreslå att titta med snälla ögon på mig själv och situationen. En liten med vital skillnad som omedelbart skapade en trygg och lugn känsla i mig samtidigt som det stillade tankarna som hade fladdrat runt om allt jag hade gjort och allt jag skulle få till i intervjun. De snälla ögonen skapade en härlig stämning och det bidrog till ett gott flyt i vår fortsatta konversation. De var också en bra bild av det Johanna önskar förmedla till alla er i detta nyhetsbrev inför sommaren.

Ta chansen och lyssna, läs och lär dig både något nytt och nyttigt under sommaren. Jag ser det Johanna erbjuder som en perfekt förberedelse för alla möjliga sorters uppdrag och samarbeten.

-Jag brukar själv använda sommaren till att både vila och utvecklas på ett sätt som är avslappnat och roligt. Mitt favorittips att ligga i hängmattan eller på något annat skönt ställe och njuta, samtidigt som jag lär mig något som jag kan ha nytta av framöver, säger Johanna

Vill du också ha en sådan stund i sommar? Johannas ljudbok Sätt färg på ditt arbetliv inifrån och ut, kommer ut den 26/6 (se www.newparadigmcoaching.seoch inkluderar flera 

guidade meditationer för mer kreativitet och känsla i jobbet. Förutom författare är Johanna även konstnär, coach och mötesledare/utbildare i ett internationellt partnerskap ElevateWork. 6C-spiralen som boken kretsar kring, bygger upp din förmåga att hantera tankar och känslor genom ett långt och aktivt arbetsliv. Hon tipsar också om att kombinera den med Elevate Works kurs “How to lead effective and engaging online meetings” som passar speciellt bra nu i tider där vi behöver online möten som både bygger gemenskap och underlättar samarbeten.

-Cirka 3 minuter in i denna video bjuder mötesledaren in deltagarna att reflektera över en fråga. Precis som pausen vi två tog oss inför denna intervju, skiftar det på ett enkelt sätt hela gruppens fokus. Från den vanliga medvetenheten, med tankarna på många olika håll, till närvarande med både kropp och knopp i rummet. Den får också alla att bli fokuserade på mötets tema. Denna video är en del av kursen och visar ett kort och enkelt förarbete som gör stor skillnad för hur resten av mötet och samarbetet flyter därefter. 

-I ElevateWork har vi också en genuin kontakt med sig själv och andra som grund för att leda kreativt, engagerat och utåtriktat förändringsarbete, säger Johanna.

Boka Johanna Wallin <<här

 

 

An interview with one of our speakers

Johanna Wallin 

A pause makes the difference

 

Tips for things to listen to, read and learn that fits both the hammock, the boat and where ever you spend your vacation. Inspiration to make this summer a rewarding break for both body, mind and soul.

The interview with Johanna Wallin did not start as I expected. In meeting with Johanna, I had been delayed after online or telephone meetings back to back from the early morning. I felt quite scattered and expressed that I needed to create “more mental space”. Johanna suggested that we would use Emotional Fitness tools to include both mental/thinking and feelings and she offered to guide us through one of the tools from her newly released audio book, Pause - Breath - Kind Eyes. It was an experience that I will always remember. The Pause was a very easy-to-use tool that I feel I can use myself in similar situations in the future.

What did we do? For about 3 minutes, short but effective, Johanna guided us to turn our focus inwards and to let go of all the should´s and must´s; grounding us in our body, here and now. She ended the meditation with us looking at ourselves and the situation with kind eyes. This small, vital experience immediately created a secure and calm feeling within me. It also settled my thoughts which before had fluttered around everything I had done during the day and everything I needed to do for the interview. The Kind Eyes also created a special atmosphere that contributed to a good flow in our following conversation. It was all in all a good picture of the opportunity Johanna wants to convey to you here.

Take the chance to listen, read and learn something new and rewarding this summer. I see it as a perfect preparation for all sorts of future assignments and collaborations.

“I usually use the summer to both rest and develop in a way that is relaxing and fun. My favourite tip is to lie in the hammock or some other nice place while reading or listening to something that inspires or develops me”, says Johanna.

Her audio book is available in Swedish from June 26, www.newparadigmcoaching.se  for you to have one of these moments this summer. In addition to authoring the book (translated the title is “Colour your work life canvas - inside and out”) Johanna Wallin is an artist, coach and meeting leader / educator in an international partnership, ElevateWork. The 6C spiral that the book revolves around is a solid, yet very flexible structure, to build your capacity to manage thoughts and feelings during an active work life. Johanna's handbook includes several guided meditations for more creativity and emotional awareness at work. You are guided to have a pause with kind eyes, to create more empathy with yourself and others, increase your emotional language and develop your creativity.

To continue building a work-life that suits you inside-out, Johanna shares with us one of ElevateWork’s  courses suited particularly to these unique times, “How to lead effective and engaging online meetings”. About 3 minutes into the video, the facilitator asks a question that creates a pause in a similar way to the one we got before this interview. The question shifts the focus of the entire group from the ordinary, maybe fragmented or slightly unfocused awareness, to becoming fully present in the room. It also gets everyone ready to share about the theme of the meeting. This video, which is part of the course, shows you a simple way to make a big difference in how the meeting or the collaboration flows thereafter.

Johanna portrtt-“At ElevateWork, we focus on creating genuine contact with self and others as a basis for all sorts of creative, committed and outgoing work. I saw early in my own work life that the structures and processes we had used often failed to use the energy and creativity that exist in people. This is a waste of resources that could have the dire consequences of reduced engagement. This could even go as far as burnout or that you see no other way out than to leave and find a more sustainable work environment. “ says Johanna.

With the Emotional Fitness tools Johanna shares in her book you get ready and able to handle change and challenges. With Elevate Work´s course you get resources to manage your collaborations with others. Enjoy! A book, www.newparadigmcoaching.se  and a course to make your summer a relaxing and rewarding break. Develop your emotional muscles, become flexible, strong and able to manage all sorts of new ways of working and collaborating in the future.

 

 

Passar e-learning eller digital utbildning för alla?

Både ja och nej säger Stefan Lindström som har arbetet med detta långt innan Corona, ja rent av redan på 1990 talet som han brukar skämta, var han med och satte detta på kartan och berättar i en intervju med NOVARUM om sina erfarenheter.

För det första så beror det på vilket ämne det handlar om, vissa rena inlärnings moment kan göras sig mycket väl – se bara alla korta enkla filmer på You tube och Vimeo - om hur man gör en skärmdump eller laddar upp en film etc. Jag själv lärde mig metodiken bakom IQ tester denna väg, mycket pedagogiskt och med fin grafik säger Stefan. Mera komplexa ämnen t.ex. ledarskap eller ta bara presentationsteknik, ett ämne där man måste såväl fysiskt som mentalt träna och öva är fortfarande den ”fysiska pedagogiken” överlägsen.

Vidare har även hur proffsigt filmerna görs betydelse, i och med att tekniken är så lättillgänglig idag, med mobil och datorkameror så kan vem som helst egentligen skapa filmer och har de då inte rätt kunskaper så kan det bli lite fel med t ex en vinkel som generar att taklampan syns i bakgrunden och/eller insyn i näsborrarna, än värre. - Ja då kanske man inte kan förvänta sig att alla hänger med eller efter tag börjar ”multitaska”, som det numera heter på svenska, skojar Stefan, hämta kaffe, fila naglarna etc. Eller så gör man som NOVARUM som erbjuder proffsig livestreaming med hjälp av tekniker, kameramän och proffsredigerare från Starlings – ja då blir det något helt annat.

Andra faktorer kan vara personens/kursdeltagarens orientering, t ex extroverta personer gillar många gånger att agera och interagera i ”klassrummet” medans introverta kanske kan tycka det är en fördel att sitta ensam, eller själv, som dom oftare säger, och ta del av utbildningen förklarar Stefan vidare.

Även saker som omedvetet grupptryck dvs. att andra ser en kontra andra inte ser en, - det är ganska svårt att våga multitaska i en utbildningslokal med flera andra, ja rent oartigt skulle det anses.

Detta gör att en liveutbildning lättare skapar förutsättningar inte så mycket fysiskt som rent mentalt, för att hålla och bibehållet fokus, bland deltagarna säger Stefan.

Redan 2016, skrev Läkartidningen om en undersökning om läkarelever som ansåg de svenska föreläsningarna vara mindre motiverande och att man hellre satte sig och såg mer entusiasmerande MIT-professorer på nätet. Stefan som väl känner till MIT, då han bodde granne med universitet under sin egna tid på såväl Boston University som sin tid på Harvard, säger att dålig produktion och oengagerade lärare i kombination med dålig pedagogik gör att man kan fly från såväl en vanlig föreläsning som en digital sådan, likväl som föredra det, om det är på MIT nivå.

I samma nummer av Läkartidningen påvisades också att bortfallet är högre från digitala utbildningar, efter 2-3 veckor syns de första avhoppen för att efter 6 veckor har många helt hoppat av. Stefan själv liksom kollegan Hans Olle Frummerin har båda hoppat av sin AI utbildning på nätet efter ett par veckor just. Läkartidningen tar även upp att de flesta läkarelever tycker de får ut mer av en fysisk föreläsning än av en på nätet.

Fotnot: Jag som intervjuat Stefan heter Liselotte Lättman och deltar just nu i en digital interaktiv utbildning som jag tycker fungerar mycket bra. Vi är 5 deltagare och vi är hela tiden i bild så multitaska är svårt med tanke på grupptrycket. Dessutom är utbildaren är både kunnig och engagerad samt att han involverar oss deltagare, i ett ämne som vi alla är intresserade av.

 
>>>Läs om Stefan här! Stefan Lindstrm 1

 

 

 

 

Vi välkomnar nu Michael Thydell till Novarum och i samband med det så vloggar han om hur snabbt vi anammat ett nytt sätt att jobba på och hur kommer det att bli sen då? Kolla in filmen här nedan. Michael är arkitekt och dataingenjör som många år och stöttat byggbranschens ledande företag i praktiskt införande av digitaliserade processer och metoder. Läs mer om Michael här.

 

 


 

I denna blogg vidareutvecklar eller kanske påminner vissa av  oss -  kollegan Barbro Fällman på Novarums TALARFÖRMEDLING något nog så viktigt, inte minst nu, när vi höjer nivån och börjat arbeta enligt högsta EU och internationella etiska kraven från ICMCI – se hemsidan – ETIK samt snurran/bildspelet.

Vikten av att ställa frågor

I antikens Aten uppstod behovet av att tala för sin sak och denna konst blev upphöjd till det främsta bland de akademiska ämnena. Grekernas tal var offentliga och de politiska talarna, liksom de mer civila, drog stora lyssnarskaror till torg och allmänna platser. Den 2500 år gamla vetenskapen retoriken är läran om att kunna uttrycka sig med förnuft och känsla. Frågorna är viktiga här.I de talarskolor som fanns under antiken kallades den manlige retorikläraren för rhetor och den kvinnliga för rhetrix.

Eleverna fick lära sig en ramsa för att snabbt se vilka argument som gällde för att nå ett visst syfte. De fick lära sig att ställa frågorna:

  • Vem?
  • Vad?
  • När?
  • Var?
  • Hur?
  • Varför?

Dessa frågor är användbara när du exempelvis möter motstånd eller får invändningar. En av många fördelar med de öppna frågorna är att det inte går att svara ja eller nej på dem, utan de kräver ett fullständigare svar. I vår moderna tid är dessa frågor lika användbara. Inför ett möte eller en presentation, tänk så här:·VAD vill motparten ha?·HUR tänker de?·VILKA erfarenheter harv de?·VILKA förutfattade meningar kan de ha?·VAD vill jag att de ska ta med sig och ha som största behållning?·På VILKET sätt kan jag vara oförutsägbar?·VILKEN är min största utmaning?·VILKA är deras utmaningar?·HUR förmedlar jag en positiv stämning?·VAD kan påverka oss positivt, vad kan påverka oss negativt.

Vett och etikett vid möten !

Försök få möjlighet att mingla med andra före mötet. Det är lättare att delta aktivt om du har pratat och fått kontakt med några av de andra deltagarna. Ställ dig upp och hälsa på den som hälsar på dig, att sitta när någon står är oartigt.

Om du är värd för mötet eller äldre än den som du ska hälsa på, så är det du som initierar handskakningen.

Kom, självklart, i tid. Och är du den som sammankallar till mötet, börja i rätt tid. Av hänsyn till de som passar tiden, ska mötet alltid börja enligt bestämd mötestid.

Anpassa din klädsel för mötets dignitet eller vikt.

Kom väl förberedd, gör en agenda eller läs på den om du får den tidigare. Var kort och koncis när du kommer med förslag eller synpunkter. Tala tydligt och med den ton som hörs i rummet. Det är också bra att du tidigt under mötet uttrycker dig, det ger mer pondus. Avbryt inte, utan låt andra tala till punkt. Koncentrera dig på att lyssna till budskapet, så är det lättare att veta om du ska kommentera eller bara fortsätta lyssna.

Vatten/te/kaffe kan vara brukligt under vissa möten, men ha inte med frukostsmörgås eller lunchsalladen.

Lämna rummet efter dig som du själv vill finna det nästa gång. Om du är den som leder mötet, så led mötet. Var noga med att alla får talutrymme, håll tiden och var så effektiv som möjligt. Självklart använder du inte dator eller iphone under mötet för egna och privata ändamål. Om du absolut måste svara på ett väntat samtal, så

Barbro Fallman 1.13131

säg till om det i början och gå ut ur rummet om samtalet kommer.

Prova att ha stående möten, exempelvis vid höga kafébord. Dels blir mötena kortare! Dels är du mer alert om du står upp än om du sitter.

Var inte den som drar ut på mötet onödigtvis med att ställa ovidkommande frågor i slutet.

TACK  Barbro Fällman

Liselotte Lättman